‘Het leven leiden dat je lief is’, omgaan met de uitdagingen

Deze strategische koers is ons kompas voor de komende jaren waarin de druk op de ouderenzorg verder zal toenemen. We redeneren hierbij altijd vanuit onze overtuiging ‘het leven leiden dat je lief is’. Vanuit onze kerntaken (de vier domeinen) spelen wij hier zo optimaal mogelijk en toekomstbestendig op in.

Samengevat richten we ons – naast onze ontwikkeling van de intramurale zorg – met name op de verdere ontwikkeling van die domeinen die gericht zijn op het voorkomen en beperken van zorgafhankelijkheid. We zoeken naar mogelijkheden die er toe bijdragen met dezelfde hoeveelheid personeel meer zorg en ondersteuning te bieden. We moeten slimmer, doelmatiger en effectiever zijn. We realiseren nieuwe concepten die de druk op de ouderzorg beter moet verdelen. Dat betekent bijvoorbeeld het ontwikkelen van woonzorgarrangementen met woningbouwcorporaties, het neerzetten van een virtueel zorgcontactcentrum met andere zorgpartijen in de regio en het ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten die gericht zijn op de juiste zorg op de juiste plaats.

Voorwaardelijk om dat te kunnen doen zijn onze strategische pijlers. In het bijzonder de pijler kwaliteit voorop! gericht met voldoende en deskundig personeel. Onze visie draagt er aan bij een aantrekkelijke werkgever te zijn en heldere kaders te geven waar wij voor staan. Samen, Deskundig en Betrokken zijn dan ook onze kerncompetenties.

Anders dan voorgaande meerjarenbeleidsplannen, is er geen specifieke geldigheidsduur voor deze strategische koers. We willen flexibel kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Een continue evaluatie en mogelijk bijsturing is dus nodig. Daarvoor vragen we voortdurend inbreng en betrokkenheid van onze doelgroepen en partners; de input van onze medewerkers is uiteraard het scherpste kompas om Florence op koers te houden.

Samen gaan wij de uitdaging van de ouderenzorg in Nederland aan!