Ontwikkel
opgaven

De hiervoor genoemde strategie gericht op onze bestaande vier zorgdomeinen is vertaald naar de volgende ontwikkelopgaven per domein. Deze ontwikkelopgaven worden uitgewerkt in programmalijnen die vervolgens hun beslag krijgen in de komende jaarplannen.

1.


Hulp bij huishouden/WMO

2.


Thuiszorg

3.


Revalidatie & screening

4.


Intramurale zorg

1. Hulp bij huishouden/WMO

Hulp bij het huishouden (HBH)/Wmo-gericht op het verder voorkomen en uitstellen van zorgafhankelijkheid. Onze inzet is gericht op het combineren van HBH met laagcomplexe ADL-zorg (HBH+). Tevens verdere uitbreiding van dagactiviteiten en preventieaanbod.

2. Thuiszorg

Thuiszorg verder ontwikkelen naar (hoog)complexe zorg thuis opdat cliƫnten langer thuis kunnen blijven. Hierbij sluiten we aan op het zorgaanbod van huisartsen en ziekenhuizen (integrale zorg). We richten met een zorgbrug de overgang van ziekenhuis naar thuiszorg verder in. Daarnaast breiden we thuiszorg (casemanagement) voor cliƫnten met dementie uit.

3. Revalidatie & Specialistische Zorg

Verdere ontwikkeling van onze geriatrische revalidatiezorgprogrammalijnen op basis van een evidence based aanpak, het realiseren van ambulante GRZ, en uitbouw herstelzorg en eerstelijns verblijf (ELV). Ook dit doen we integraal met het ziekenhuis en de medisch-specialistische revalidatie met ondersteuning van een zorgburg. Als grootste GRZ-aanbieder in de regio Den Haag zijn wij proactief in de ketensamenwerking en dragen wij bij aan kennisonderzoek.

4. Intramurale zorg

De verwachte toename van de verpleeghuisvraag (in omvang en complexiteit) accommoderen door in eerste instantie te zoeken naar mogelijkheden voor aandacht voor persoonsgerichte zorg en deskundigheid en stijging van de productiviteit/doelmatigheid en binnen het bestaande aanbod. Alhoewel er een grote stijging naar de vraag naar fysieke Wlz-plaatsen wordt voorspeld (71.000 plaatsen in 10 jaar in Nederland) is dit domein vooralsnog niet zozeer gericht op groei in omvang maar wel gericht op continuering van de huidige capaciteit.