Onze uitdagingen

1. Vergrijzing

In verband met de dubbele vergrijzing in de komende 10 jaar zal de vraag naar thuiszorg, geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en intramurale ouderenzorg blijven toenemen. Recent is gebleken dat de groei van het aantal CIZ-indicaties nog sterker toeneemt dan op basis van demografische groei was verwacht.

3. Complexer en intensiever

De zorgvraag zelf wordt ook intensiever en complexer. Een goede match van de zorgzwaarte van de zorgvraag van onze cliënten met het benodigde deskundigheidsniveau blijft een aandachtspunt.

2. Vraag & aanbod

De beschikbare arbeidsmarkt (het aantal werkenden) groeit niet mee met de stijging van de zorgvraag. Dit fenomeen wordt tegenwoordig aangeduid als de ‘zorgkloof’.

4. Inzet op innovatie en e-health

Arbeidsbesparende technologie is mogelijk, maar nog beperkt toepasbaar. Op basis van huidige trendanalyses wordt verwacht dat technologie beperkt (voor 15%) kan bijdragen aan het dichten van de zorgkloof.

5. Betrekking van de maatschappij

Maatschappelijke verwachtingen (familie/mondige burger) ten aanzien van ouderenzorg zullen blijven toenemen.

7. Groei economie

Bij ongewijzigd beleid is op basis van demografische groei en de impact van megatrends een groei in 2030 doorgerekend van € 9 mld. (nu € 15,6 mld.) van de ouderenzorg. Vertaald naar Florence komt dat neer op een groei van ruim 100 mln. (nu €220 mln.) in 10 jaar. Toekomstig kabinetsbeleid, economische ontwikkelingen, de beschikbare arbeidsmarkt, technologie en andere ontwikkelingen zullen impact hebben op dit scenario.

6. Verwachte afname inzet van de mantelzorg

Grotere inzet van mantelzorg is in toekomst beperkt. Op basis van de economische verwachtingen moet rekening gehouden worden met een afname van de beschikbare mantelzorginzet.

Economisch onderzoek: 'zorgkloof'

Aantal ouderen (80+) en potentieel werkenden (20-AOW leeftijd) per jaar


[indexcijfer 2018 = 100]

Vraagstuk: groeiende zorgkloof

Maximale en minimale effecten van scenariodrijvers

[2030 t.o.v. 2018 x € mld.]