Strategische ontwikkeling in de overlappende domeinen

Wij geloven erin dat vernieuwing vooral zal plaatsvinden in de overlappende gebieden van onze domeinen of in de zones waar ons zorgaanbod aansluit op onze netwerkpartijen zoals de eerste en tweede lijn maar ook het welzijnsaanbod en woningbouwcorporaties.


Daarom gaan wij ons samen met Florein richten op Grensvlak A, de combinatie van Wmo- en Zvw-zorg gecombineerd met aanvullende diensten. Zodoende ontwikkelen wij arrangementen die ‘zo lang mogelijk thuis’ echt mogelijk maken.


Op Grensvlak B focussen wij op hoogcomplexe thuiszorg, ambulante GRZ en innovatieve kortdurende behandeling. Verdere integratie van ketensamenwerking met de huisartsenzorg/ziekenhuiszorg, zorg-op- afstanddiensten en GGZ horen hierbij.


Op het Grensvlak C (dus tussen huidige revalidatiezorg en intramurale zorg) ontwikkelen wij de verblijfszorg en transmurale zorg voor complexe/specialistische doelgroepen zoals geriatrische psychiatrie, huntington, zorg voor jonge mensen met dementie en complexe somatiek.


En op Grensvlak D ontwikkelen wij vanuit onze intramurale expertise en de zorg thuis een wonen-plusconcept: een vorm van wonen die uitgaat van beschut zelfstandig wonen. Hierbij ligt de focus op thuis wonen met dementie met behulp van sensortechnologie.


Komende periode worden plannen gemaakt om activiteiten te ontplooien die helpen om onze strategische doelen te realiseren.