Strategische pijlers

Om de strategische koers binnen en in de overlappende domeinen waar te kunnen maken, hebben we tevens vier strategische pijlers gedefinieerd. Dit zijn de elementen die we van het grootste strategische belang vinden voor het actueel houden van onze kerntaken nu en in de toekomst. Deze pijlers geven houvast aan de verdere ontwikkeling van onze organisatie.

Kwaliteit voorop

Goede kwaliteit van zorg is de basis van alles. De landelijke kwaliteitskaders zijn leidend. Medewerkers maken het verschil. We zetten volop in op voldoende en deskundig personeel en het binden en boeien van medewerkers. Inzet op ieders talent waarbij onze visie ‘het leven leiden dat je lief is’ centraal staat en richtinggevend is voor het handelen van ons allen. We geloven in de dialoog als basis voor verbetering, een goede relatie met familie en verwanten en samen beslissen met onze professionals als het gaat om zorginhoudelijke keuzes. Onze kerncompetenties zijn Samen, Deskundig en Betrokken.


Innovatie als sleutel

Vernieuwing van ons aanbod met de inzet van technologie zien wij als een belangrijk uitgangspunt. ICT en technologie alleen zullen geen oplossing bieden maar wel degelijk kunnen bijdragen aan verbeteringen voor de veiligheid van onze cliënten, het verbeteren van de communicatie, een effectievere inzet van onze medewerkers en het leggen van structurele verbindingen met onze ketenpartners. Daarbij zetten we in op adequate elektronische uitwisseling van informatie binnen Florence en met onze ketenpartners.

In verbinding met

We zijn er van overtuigd dat de zorgkloof kan worden verkleind als we optimaal samenwerken met andere zorgpartijen in de keten. Samen met huisartsen, ziekenhuizen, financiers en collega-VVT-organisaties. Ook door ons aanbod optimaal te laten aansluiten of samen te ontwikkelen met aanpalende sectoren zoals welzijn en de woningbouwcorporaties.


Slim organiseren

Florence ontwikkelt zich tot een wendbare en veerkrachtige organisatie zodat we in staat zijn snel en effectief te reageren op snelle veranderingen in onze omgeving. De ondersteunende organisatie wordt zo ingericht zodat het primaire zorgproces optimaal wordt ondersteund. De basis op orde, standaardisatie en uniformering van processen, efficiënte inzet van mensen en middelen en optimaal gebruik van data-analyse moeten zorgen voor een verbeterde ondersteuning van de primaire zorgprocessen. Goede kwaliteit van zorg is de basis van alles. De landelijke kwaliteitskaders zijn leidend. Medewerkers maken het verschil.


We zetten volop in op voldoende en deskundig personeel en het binden en boeien van medewerkers. Inzet op ieders talent waarbij onze visie ‘het leven leiden dat je lief is’ centraal staat en richtinggevend is voor het handelen van ons allen. We geloven in de dialoog als basis voor verbetering, een goede relatie met familie en verwanten en samen beslissen met onze professionals als het gaat om zorginhoudelijke keuzes. Onze kerncompetenties zijn Samen, Deskundig en Betrokken.